Mededeling over de bescherming van persoonlijke gegevens

Versie van 11/10/2023

Wat is het doel van deze mededeling en om wie gaat het?

Hoewel onze activiteiten gericht zijn op het bedrijfsleven, zijn we verplicht om gegevens over natuurlijke personen te verzamelen en te verwerken. De verwerking van deze gegevens is onderworpen aan de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en in het bijzonder aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Door middel van deze kennisgeving informeren wij u, als klant, agent of vertegenwoordiger van een klant of contactpersoon voor een bedrijf, of als kandidaat voor aanwerving (hierna te noemen “u”), over hoe wij uw gegevens gebruiken en over uw rechten met betrekking tot het gebruik van deze gegevens. Deze mededeling is een aanvulling op de informatie die u ontvangt wanneer u contact hebt met het bedrijf.

Deze mededeling kan worden gewijzigd, aangevuld of bijgewerkt om te voldoen aan wet- en regelgeving, jurisprudentie of technische ontwikkelingen. Eerdere versies van dit beleid kunnen op verzoek worden geraadpleegd.

Wat betreft de verwerking van gegevens van personen die gebruikmaken van De Roze Doos geschenksets en andere diensten, kunt u informatie verkrijgen over de verwerking van uw gegevens door het privacy beleid te raadplegen dat gepubliceerd is op de website van De Roze Doos (https://www.derozedoos.be).

Wie verwerkt uw persoonlijke gegevens?

N.D.P.K. NV (Keizer Karellaan 576, B-1082 Brussel) is de wettelijke entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens (hierna “wij” of “ons” genoemd). We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die kan worden gecontacteerd op het volgende e-mailadres: dpo@familyservice.be.

Welke gegevens over u verwerken we en voor welke doeleinden?

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevensverwerking die op u betrekking kan hebben en de rechtsgrondslag voor de verwerking.

Contract- en offertebeheer

Gebruik van uw gegevens en rechtsgrondslag voor verwerking

We verzamelen uw gegevens om onze database van klanten en prospecten op te bouwen en bij te werken, zodat we de verschillende contracten die we met u afsluiten centraal kunnen beheren en onze commerciële relaties met u kunnen beheren. We gebruiken uw gegevens om te reageren op een contractaanvraag en/of om de contracten na te komen die we afsluiten met onze klanten, partners en leveranciers van faciliteiten.

Deze gegevens worden verwerkt voor zover ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een met u gesloten contract of om te reageren op een verzoek van u voorafgaand aan het sluiten van een contract (artikel 6, 1, b) van de GDPR). Wanneer in het kader van onze activiteiten gegevens over andere personen dan diegenen die het contract ondertekenen aan ons worden verstrekt (agent of contactpersoon of binnen een bedrijf), zijn wij van mening dat wij een legitiem belang hebben bij het gebruik van deze gegevens om de follow-up van het verzoek en de uitvoering van het contract te waarborgen (artikel 6, 1, f) van de GDPR). We zijn ook van mening dat we een legitiem belang hebben bij het hergebruiken van gegevens van klanten of potentiële klanten om hen diensten aan te bieden die voor hen interessant kunnen zijn.

Categorieën van verwerkte gegevens
Identificatiegegevens (achternaam, voornamen, functie, enz.) Contactgegevens (e-mail- en postadressen, telefoonnummers, enz.) Financiële identificatiegegevens (bankrekeningnummer, etc.) Professionele identificatiegegevens (ECB / BTW-nummer) Financiële identificatiegegevens (rekeningnummer, incassomachtiging, etc.) Gegevens gegenereerd door de uitvoering van het contract, facturatie- en betalingsgegevens
Duur van bewaring van de gegevens

Gegevens worden bewaard zolang de commerciële relatie duurt, plus een periode van 10 jaar vanaf het einde van de samenwerking.

Bronnen

We verkrijgen de gegevens door contacten met onze klanten en/of door de informatie die we hebben aan te vullen met openbaar beschikbare bronnen (bedrijfswebsite, ECB-database, etc.).

Wervingsmanagement

Gebruik van uw gegevens en rechtsgrondslag voor verwerking

Wij verzamelen gegevens over sollicitaties naar een functie binnen ons bedrijf, ongeacht of deze sollicitaties spontaan zijn of niet.
Deze gegevens worden verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te reageren op een verzoek van u voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst (artikel 6, 1, b) van de GDPR). Wanneer wij in het kader van onze activiteiten gegevens ontvangen over andere personen dan degenen die solliciteren (contactpersoon bij een voormalige werkgever), zijn wij van mening dat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het gebruik van deze gegevens om de kwaliteit van onze werving te waarborgen (artikel 6, 1, f) van de GDPR).

Categorieën van verwerkte gegevens
Identificatiegegevens (achternaam, voornamen, foto, enz.) Contactgegevens (e-mail- en postadressen, telefoonnummers, enz.) Persoonlijke gegevens (geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, etc.) Professionele identificatiegegevens (ECB-/BTW-nummer) Academische en professionele gegevens (onderwijs- en postsecundaire achtergrond, beroepservaring, etc.) Gegevens over vaardigheden (soft skills, taalvaardigheden, IT-vaardigheden, etc.) Door sollicitanten verstrekte gegevens over hobby’s en interesses
Duur van bewaring van de gegevens
Gegevens met betrekking tot een sollicitatie worden bewaard tot het einde van de wervingsprocedure (indienstneming + 3 maanden). In het geval van een spontane sollicitatie kunnen gegevens worden bewaard voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van ontvangst van de sollicitatie.
Bronnen

We verkrijgen gegevens door contact met kandidaten of via een wervingsbureau.
Wanneer vacatures op sociale netwerken worden gepubliceerd, kunnen we ook sollicitatie- en kandidaat gegevens uit deze bron ontvangen als een kandidaat via het sociale netwerk solliciteert.

Beheer contactformulieren

Gebruik van uw gegevens en rechtsgrondslag voor verwerking

We bieden websitegebruikers de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via online formulieren op onze website.

We zijn van mening dat we een legitiem belang hebben bij het gebruik van deze gegevens en bij het verwerken van deze informatie om te kunnen reageren op het verzoek dat bij ons is ingediend (Artikel 6, 1, f) van de GDPR).

Categorieën van verwerkte gegevens

Identificatiegegevens (achternaam, voornaam)
Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
Gegevens met betrekking tot het verzoek en de follow-up ervan (datum, onderwerp, enz.)

Duur van bewaring van de gegevens
Als een contact niet leidt tot een vervolg (zoals het onderhandelen over of afsluiten van een contract) dat het bewaren van gegevens voor dit doel rechtvaardigt, worden de gegevens binnen 6 maanden verwijderd.

Onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen beheren

Gebruik van uw gegevens en rechtsgrondslag voor verwerking

Gegevens over u kunnen ook voorkomen in onze boekhoudkundige documenten (facturen, rekeningafschriften, bankafschriften, enz.). Deze gegevens worden verwerkt om te voldoen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen (artikel 6, 1, c) van de GDPR).

Categorieën van verwerkte gegevens

Algemene identificatiegegevens (achternaam, voornaam, enz.)
Contactgegevens (e-mailadres, postadres, enz.)
Financiële identificatiegegevens (bankrekeningnummer, etc.)
Professionele identificatiegegevens (ECB / BTW-nummer)
Facturatie- en betalingsgegevens

Duur van bewering van de gegevens

De gegevens worden bewaard gedurende de wettelijke periode die vereist is voor het bewaren van boekhoudkundige en fiscale documenten.

Communicatie aan derden

Onze boekhoudgegevens worden doorgegeven aan de relevante belastingdienst en we besteden bepaalde boekhoudtaken uit aan een extern bedrijf.

Rechten, klachten en geschillen beheren en onze belangen verdedigen

Gebruik van uw gegevens en rechtsgrondslag voor verwerking

In het geval van een klacht of geschil worden de gegevens van klanten of onze partners verwerkt om het beheer en de follow-up te waarborgen. We zijn van mening dat we een legitiem belang hebben om deze gegevens in deze context te kunnen verwerken (Artikel 6, 1, f) van de GDPR).

Daarnaast is het mogelijk dat we uw gegevens moeten verwerken om te voldoen aan de vereisten van de General Data Protection Regulation (GDPR). Dit is met name het geval als u uw rechten uitoefent (zie het gedeelte hierover hieronder), als we incidenten van de veiligheid moeten beheren die gevolgen hebben voor uw gegevens of als we moeten reageren op een verzoek van een bevoegde toezichthoudende autoriteit onder de GDPR (artikel 6, 1, c) van de GDPR).

Bronnen

Naast de gegevens die wij bewaren, kunnen wij ook gegevens krijgen uit de bestanden van derden (advocaten, deurwaarders, enz.).

Categorieën van verwerkte gegevens

Potentieel alle gegevens die wij verwerken en die u betreffen.

Duur van de bewaring van de gegevens

Over het algemeen hangt de bewaartermijn af van de wettelijke periode waarin wij aansprakelijk kunnen worden gesteld (voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen) of van de noodzaak om de gegevens te bewaren om onze belangen te verdedigen (in geval van een rechtszaak, een klacht of bewijs van naleving van onze verplichtingen (uitoefening van rechten of controle door de bevoegde autoriteiten)).

Communicatie aan derden

Wanneer wij een beroep doen op de diensten van externe adviseurs of actoren (bijvoorbeeld een advocaat, een externe dpo of een gerechtsdeurwaarder), kunnen uw gegevens aan hen worden meegedeeld. Dit gebeurt echter alleen voor het uitvoeren van de aan hen toevertrouwde taak.
In geval van een geschil kunnen de gegevens worden meegedeeld aan derden (juridische adviseurs/advocaten, verzekeraars, rechtbanken en gerechtelijke instanties, enz.)

Beheer van onze sociale media pagina’s

Gebruik van uw gegevens, rechtsgrondslag voor verwerking en opslag

We hebben pagina’s aangemaakt op verschillende sociale netwerken om onze activiteiten te promoten.

De gegevens die u doorgeeft door onze pagina’s op de sociale netwerken te bezoeken, worden of kunnen gezamenlijk worden verwerkt door het sociale netwerk en ons (als beheerder van de pagina).

De gegevens die worden verzameld, indien van toepassing door middel van cookies, zijn gegevens gekoppeld aan uw account, gegevens gekoppeld aan het delen van inhoud of aan de communicatie die u onderhoudt met andere mensen.

De gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden

– verbetering door het sociale netwerk van zijn advertentiesysteem ;
– het verkrijgen van statistieken over het publiek van de pagina.

Het beleid voor het gebruik van persoonlijke gegevens van elk sociaal netwerk kan worden gevonden door op de volgende links te klikken:

Facebook https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
Instagram https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/?locale=nl_NL
Twitter https://twitter.com/nl/privacy
Youtube https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl
LinkedIn https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
Tik Tok https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=nl
Pinterest https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

Als beheerder van onze pagina’s activeren wij de bezoekersstatistieken service op onze pagina’s. We zijn van mening dat we een legitiem belang hebben bij het verkrijgen van statistieken over bezoekers van onze pagina’s om onze pagina’s op de juiste manier te promoten (artikel 6, 1, f) van de GDPR). De door het sociale netwerk opgestelde bezoekersstatistieken worden alleen in geanonimiseerde vorm aan ons doorgegeven.

Deze gegevens worden of kunnen worden verwerkt zolang de pagina bestaat en u deze bezoekt.https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Waar worden de gegevens opgeslagen?

De gegevens die we verwerken worden veilig opgeslagen op Europees grondgebied. We maken gebruik van bedrijven om IT-diensten te verlenen. Deze bedrijven en hun personeel mogen deze gegevens niet voor eigen rekening gebruiken en handelen in opdracht van ons.

De verwerking omvat geen overdracht buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte, met uitzondering van gegevens die inherent zijn aan uw gebruik van een sociaal netwerk of uw e-mailadres als contactkanaal met ons indien, en voor zover, deze diensten gepaard gaan met hosting van gegevens buiten dit grondgebied. Als u deze contactkanalen gebruikt, gaan wij ervan uit dat u instemt met de overdracht van gegevens buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte die inherent is aan het gebruik van deze diensten. In dit verband verwijzen wij u naar het beleid van deze sociale netwerken dat in de vorige paragraaf wordt genoemd en waarin de maatregelen en garanties met betrekking tot deze overdrachten worden beschreven.

Wat zijn uw rechten ?

De regelgeving inzake gegevensbescherming geeft u rechten, waaronder de rechten die hieronder zijn samengevat, maar die onderworpen kunnen zijn aan beperkingen of voorwaarden:

  • Het recht om informatie te vragen over de verwerking van uw gegevens.
  • Het recht om toegang te vragen tot uw gegevens (een kopie te krijgen).
  • Het recht om correcties van uw gegevens te vragen (bijvoorbeeld als u van mening bent dat ze onjuist of verouderd zijn) of verwijdering van uw gegevens (bijvoorbeeld omdat ze niet langer relevant zijn).
  • Het recht om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder wanneer de gegevens worden gebruikt voor klantenwerving.
  • Het recht om te vragen dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt.
  • Het recht op overdraagbaarheid van verwerkte gegevens die u hebt verstrekt als onderdeel van een contract.

Hoe uw rechten uitoefenen of ons contacteren ?

U kunt per e-mail contact met ons opnemen om deze rechten uit te oefenen of als u vragen hebt over de bescherming van uw gegevens: dpo@familyservice.be.

Wij kunnen u vragen uw identiteit te bewijzen door ons bewijsstukken te verstrekken voordat wij op uw verzoek ingaan. U kunt ook contact opnemen met de autoriteit die toezicht houdt op de naleving van deze voorschriften (de Gegevensbeschermingsautoriteit; https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/). Daarnaast heeft u het recht om in beroep te gaan bij de rechtbank en de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat het gebruik van uw gegevens niet in overeenstemming is met de regelgeving of dat uw rechten niet zijn gerespecteerd.

Scroll to Top